Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll
bild-boende-tillvaxt-sverige

Roland Lexén, chef för Arena för tillväxt och moderator för konferensen

Roland Lexén beskrev inledningsvis sin organisations uppgift – att bidra till att processer för regional och lokal tillväxt fungerar så bra som möjligt. Han berömde initiativet bakom konferensen och knöt an till organisationen Hela Sverige ska levas paroll i senaste numret av medlemstidningen: ”Det är nog nu”. Ska landsbygden överleva är det många som måste kavla upp ärmarna.

Lexén satte in boendefrågan i ett större sammanhang genom en blixtrande resa genom det moderna Sveriges utveckling från jordbrukssamhället via internationalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, urbanisering, produktivitetsjakt och omstrukturering mot dagens specialiserade ekonomi med större och mer effektiva enheter.

”Utvecklingen går rasande snabbt, för kommuner och alla andra aktörer gäller det att bygga kapacitet för att möta omvärldsförändringarna”, manade Lexén. Kunskap om flyttströmmar i det egna geografiska området liksom om skälen till invånarnas val av liv och boende är angeläget. ”Livsval” är enligt Lexén ett fenomen som hör nutiden till. Förr flyttade man av arbetsskäl, idag väger hela familjens vardag tungt vid val av bostadsort. ”Det handlar om kvalitet på skolan, på möjligheterna till en rik fritid, men självklart också om arbetstillfällen.”

Roland Lexén pekade på dagens tydliga urbaniseringstendenser där Mälardalen, västra Sverige samt Skåne växer. Mer än hälften av Sveriges kommuner tappar invånare, främst till storstäder och till högskole-/universitetsstäder. ”I ljuset av en åldrande befolkning innebär detta enorma utmaningar för många kommuner”, påtalade Lexén. ”Vi lever i en tid av ökad regional konkurrens och samverkan i en helt ny ekonomisk geografi”. En annan verklighet att rätta sig efter är att staten inte längre kan förväntas räta upp skevheter mellan kommuner, alla får jobba utifrån sina egna förutsättningar. Här är det viktigt att se över hur man uppfyller kriterier för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Utmaningen i form av konkurrens om invånare och en krympande arbetsför befolkning delas av civilsamhället, näringsliv, kommuner och regioner.

Myndigheten för tillväxtanalys beskrivning av förutsättningar för att en ort ska attrahera nyinflyttning/behålla sin befolkning lyftes fram: – bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) – god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack etc) – närhet till arbetsmarknader – attraktivt boende (gärna nära vatten) – goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrott, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar etc)

Roland Lexén drog slutligen en lans för en nyttoinriktad approach på boendefrågan: planera för boendemöjligheter utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden, var vill faktiskt arbetstagarna bo? Och se till värden viktiga för den växande besöksnäringen, stärk helårsboendet i områden viktiga för besöksnäringen; ”Man vill inte komma till ett samhälle som är som en kuliss”, påpekade Lexén.

Föredragshållaren tog avslutningsvis på sig Sveriges kommuner och Landstings förbunds kavaj och redogjorde bland annat för organisationens slutsatser av vad som behöver göras för att främja byggandet:

  • Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning/boendeplanering

– i dialog med alla aktörer (föreningsliv, olika förvaltningar, banker, mäklare, byggare, bostadsföretag, närliggande kommuner, m.fl) – Kommunen blir en mer samordnande kraftfull aktör om bra underlag och dialog finns

  • Pressa kostnader för byggande

– SABO gör t ex samordnade upphandlingar för mindre flerbostadshus för byggande i liten skala (KOMBO-hus) och nu också för punkthus på 5-8 våningar

  • Utnyttja utökade möjligheter till kreditgarantier från 11 juni 2012

– För att främja bostadsbyggande på orter med låga marknadsvärden kan Statens Bostadskreditnämnd ställa ut garantier upp till 90 % av kostnaden för ny- eller ombyggnad. Den tidigare begränsningen om ett maximalt garanterat belopp på 2 miljoner kronor per lägenhet är borttagen.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014