Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll
bild-atraktionskraft-sverige

Viktor Johnson, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet

Viktor Johnson, ansvarig för frågor om regional tillväxt vid Regeringskansliet – redogjorde kort för målet med den regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet. ”Alla delar kan och ska bidra till vårt lands tillväxt”, sade Johnson. Men för att utvecklingskraften ska ges förutsättningar måste det finnas förutsättningar för tillväxt, näringslivsklimatet lyftes fram som en sådan. Tillväxten förklarades också vara beroende av infrastuktur, utbildningssystem, arbetsmarknadspolitik samt attraktiviteten i de miljöer i vilka människor bor och verkar.

Utbildning och jobb beskrevs som det mest betydande faktorerna bakom arbetsmarknadens rörlighet. ”Man kan också se att service är viktigt, skolor av bra kvalitet, tillgång till livsmedel liksom och sociala strukturer/mötesplatser. Infrastruktur, kompetensförsörjning, företagsklimat och frågor kopplat till attraktivitet har stor betydelse för inflyttning och tillväxt”, resonerade Johnson som även redogjorde äen för initiativet ”Attraktionskraft Sverige” – en dialogplattform för att öka fokus på betydelsen av attraktivitet för tillväxt. ”Näringsministern har antagit visionen att Sverige ska bli världens bästa land att vistas, bo och verka i förklarade Johnson som betonade att initiativet handlar mycket om att länka samman befintliga frågor och politikområdet med nya.

Både företag och det civila samhället konstaterades ha betydelsefull roll. ”Från regeringens sida har man hittills initierat en dialog med bland andra SKL, Arena för tillväxt, handelskamrarna och företagarna, för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra för att nå målsättningen. Flera andra aktörer sagt sig villiga att ansluta sig”, sade Johnson som också berättade att boendefrågornas koppling till tillväxt är ett av Attraktionskraft Sveriges fokusområden.

För att koppla samman boende och tillväxtperspektivet följer regeringen bland annat upp nya PBL som ger översiktsplaneringen en mer strategisk roll. ÖP ska nu tydligare än tidigare visa hur kommunerna tänker ta hänsyn till regionala och nationella mål – allt i syfte att främja tvärtänkandet. ”Strandskyddsreglerna är ett annat insatsområde – tillämpningen inte blivit som man har tänkt, få landsbygdskommuner utnyttjat möjligheten till lättnader för strandnära byggnation via landsbygdsområden. Regeringen lanserar därför ett nytt kompetens- och planeringsstöd till kommuner”, informerade Johnson. Från början av okt 2012 kan kommuner och Länsstyrelser söka medel för att få hjälp att utse landsbygdsområden, stödet kommer att administreras av Boverket.

”Staten kan bidra till det attraktiva Sverige genom att skapa strukturella förutsättningar, men mycket av det som behöver göras ligger inom kommunala ansvarsområden som bra skola, och omsorg”, menade Johnson som också uttalade tankar om att landsbygden kanske inte kommer att se ut som den gör idag – samhällen har kommit och gått i alla tider. Men alla kan ta ett ansvar för sin egen utveckling.

På frågan om önskemål i fråga om lokal politik utryckte Johnson en förhoppning om förbättringar i kommuners förmåga att se utanför kommungränsen och analysera hur man kan arbeta med kommunövergripande utmaningar.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014