Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Den Maritima näringslivsstrategin och den Blå översiktsplanen är två parallellt framtagna politiska dokument som visar intentionen med våra havsresurser i Norra Bohuslän. Den Blå översiktsplanen bygger på behov identifierade i den Maritima näringslivsstrategin. Strategin baseras på konkretiseringar av de blå samhällsbyggnadsmålen framtagna som grund för strategin och översiktsplanen.
Den Maritima näringslivsstrategin är framtagen på politiskt uppdrag av styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän vilken inbegriper Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Arbetet är brett förankrat i näringslivet och baserat på intervjuer, rundabordssamtal, kompetensdagar samt externa och interna utredningar och strategidokument. Strategin harmonierar med strategier och handlingsplaner inom de olika sektorerna och på EU, nationell, regional och lokal nivå.

Strategin ska användas för att ge riktlinjer i arbetet med den Blå översiktsplanen och leder till en separat handlingsplan med åtgärder. Dessa åtgärder är centrala för att göra verklighet av de möjligheter som finns inom det maritima området i vår region. Livslängden av strategin sätts till 2021 för att matcha EU´s strukturperiod (2014-2020). För att säkerställa samverkan mellan kommunerna ska ansvaret för de maritima frågorna uttalas och delegeras i respektive kommun. Strategin och handlingsplanen ska följas upp vartannat år.
Strategin kan användas av tjänstemän och politiker som behöver mer information inom en maritim sektor. Samtidigt kommer den göras tillgänglig för intressenter, entreprenörer och lokala företag för att få upp intresset för möjligheterna med de maritima näringarna i denna region.

Vi behöver nyttja våra resurser och möta utmaningar med en fortsatt utveckling av vårt näringsliv. Samtidigt behöver vi göra det utan att för den skull sätta vår attraktivitet eller våra naturvärden på spel. Norra Bohusläns attraktivitet är beroende av rena, artrika och livskraftiga hav. Havets livskraft är också en grundläggande förutsättning för de flesta maritima näringar som är etablerade eller är på väg att etableras i vår region. Minst lika viktigt är det att värna våra unika kultur- och naturvärden på land och i hav så att de finns kvar för kommande generationer.
De maritima näringarna förväntas vara en av Europas kraftigast växande sektorer framöver. Därför är det av central betydelse att väl förvalta våra havsresurser och skapa för vår region största möjliga värde ur en hållbar användning av dessa.

Uppdaterad av Bozzanova | 19 januari 2017