Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Vad är projekt Granitkusten?
Projekt GRANITKUSTEN vill etablera en stadigvarande plattform för gemensam utveckling av norra Bohuslän som bygger på granitlandskapets unika natur- och kulturarv. GRANITKUSTEN är tänkt att utgöra en portal som ska utveckla natur-och kulturarvsturism genom att stärka befintliga aktörer samt skapa fler entreprenörer inom kultur- och besöksnäringen.
GRANITKUSTEN skall skapas utifrån en modell som redovisats i förstudien GRANIT. Modellen innefattar sex insatsområden som bygger på ett successivt genomförande och processarbete i dialog med utvalda aktörer.

Vad innebär insatsområde/delprojekt 1?
De intresserade, granitrelaterade aktörerna i de utvalda miljöerna ska i första delprojektet genomgå en swotanalys för att vaska fram åtgärder och möjligheter till samverkan så att varje miljö kan utvecklas till ett komplett besöksmål. Arbetet skall mynna ut i åtgärds-/handlingsplaner som skall genomföras genom nya delprojekt där deltagarna kommer att erbjudas utvecklingsstöd i form av workshops, seminarier, kompetensförsörjning, investeringar, framtagande av affärsidé m m. Hur nästa insatsområde i Granitkusten kommer att se ut påverkas av vad som kommer fram i SWOT-analyserna vilket gör det svårt att i nuläget säga exakt hur Granitkusten kommer att se ut.

Vad innebär en SWOT-analys?
Bokstäverna i förkortningen SWOT står för ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och
”Threats”, dvs Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är ett planeringshjälpmedel för att synliggöra och analysera t ex ett projekt. Styrkor och svagheter berör de inre faktorer som påverkar verksamheten/projektet medan möjligheter och hot är yttre faktorer. Exempel på styrka kan vara att det finns mycket kunskap i t ex en hembygdsförening, att det finns gott om eldsjälar, eller att intresset/efterfråga för området är stort. En svaghet kan vara avsaknaden av ovanstående eller t ex att man inte når ut, att man inte har resurser till marknadsföring. En svaghet kan också vara att en verksamhet/miljö saknar en långsiktig förvaltning, t ex är det svårt när det inte automatiskt finns någon förening/organisation som kan hålla i eventuella aktiviteter i en miljö. En möjlighet kan vara att hitta nya sätt att paketera ett besöksmål eller att samverka med andra aktörer medan ett hot kan vara att besökare uteblir eller att bidragen försvinner.

Finns det möjlighet att söka bidrag från Granitkusten till sitt projekt?
Exakt hur Granitkusten kommer att se ut i nästa insatsområde är inte klart ännu men för att projektet ska vara inkluderande och att så många som möjligt ska kunna få ta del av det kommer troligen bidrag att sökas för en resursenhet som kan hjälpa till med bidragsansökningar, samordning av evenemang och aktiviteter, nätverkande, utbildningar, kurser el dyl. Västra Götalandsregionen vill stödja samverkan och vi ser möjligheter att man kan ha projekt där miljöerna kan jobba tillsammans under likadana teman. Tillsammans blir vi starkare.

Vilka får vara med?
Föreningar och lokala entreprenörer med anknytning till granit och norra Bohuslän. Det kan vara alltifrån hembygdsföreningar, guider och konstnärer till kulturscener och bergsklättrare.

Finns det möjlighet att komma med i projektet i ett senare skede?
Ja, det gör det men man kanske ha mindre chans att påverka hur Granitkusten ska se ut?

Är det tanken att projektidéerna ska tas över av Granitkusten?
Nej, varje projekt är var och ens. Granitkusten är bara tänkt att underlätta, samordna, skapa förutsättningar för nätverkande m.m.

Uppdaterad av Bozzanova | 28 september, 2017