Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Ytterligare sju nya Leaderprojekt är beslutade!

hus-vid-angPressinformation

-Det känns riktigt roligt att vi efter en lång tids arbete med strategi och målsättningar för Leader Bohuskust och gränsbygd har kommit igång på allvar med högt tempo och styrelsen har tagit beslut om ytterligare sju nya projekt, säger ordföranden Lars Björneld.

-Vi har dessutom fått in många projektidéer som kommer att bli nya ansökningar inför höstens besluts tillfällen vilket är glädjande avslutar Lars Björneld.

De nya projekten är;

 

En matväg genom Bohuslän

Längs MATVÄGEN i Bohuslän får besökaren uppleva det bästa som landskapet har att erbjuda i form av lokal Bohuslänsk mat kombinerat med bästa värdskapet.

MATVÄGENS syfte är att bidra till en levande kust och landsbygd året runt samt att utveckla Bohuslän till en gastronomisk destination i världsklass. Målet med projektet är ökade intäkter hos bygdens företagare och nya arbetstillfällen. Matvägen genom Bohuslän ska bli ett sätt att tydligt marknadsföra upplevelser av Lokal Mat i Bohuslän. Det blir en tydlig resrutt med attraktiva stopp kopplade till Lokal Mat.

Kontaktperson är Camilla Spennare, Projektledare, 0738-491265

 

En digital funktionell region

Projektets syfte är att företag och föreningarna bättre ska nyttja digitala verktyg för möten, affärsverksamheter och administration. Företag behöver se möjligheterna med nischade tjänster och digitala säljmöjligheter. Föreningsverksamheter behöver stärkas digitalt så att kraften och samhällsengagemanget nyttjas där det kommer mest till nytta. Dagens digitala teknik är kraftfull, inspirerande, mångfacetterad, föränderlig och har potentialen att ändra världen. Nu ska vi i projektet arbeta för att tillgängliggöra tekniken i vår funktionella region.

Arbetssätt kommer att bli att arbeta enskilt med företag och organisationer men framförallt samla mindre grupper och visa på möjligheter med enkla befintliga verktyg genom workshops och gemensamma ”miniprojekt”.

Projektet som helhet bygger på mindre miljöbelastning och en effektivare region genom färre resor och mindre koldioxidutsläpp.

Kontaktperson är Carl Dahlberg, Projektledare 0768082260 (ej mellan 13 juni till 17 juli)

 

Blåa näringar

Projektet ger förutsättningar för ett hållbart nyttjande och värnande av våra havs resurser. Bidra till formulerandet av riktlinjer och ställningstaganden kopplat till respektive tematiskt område (de tematiska områdena är: vattenbruk, fiske, marin livsmedelsbransch, marin turism, friluftsliv, kultur, båtliv, sjöfart, marin energi och forskning).

Erbjuda/kommunicera möjligheterna med den blå översiktsplanen och den maritima näringslivsstrategin med maritima näringsidkare. För fisket är en bra kommunikation runt havsplanering mycket viktigt. I framtiden kommer anspråken på havet att öka och det är därför viktigt att vara medveten om respektive närings behov. För yrkesfisket är det inte bara tillgång till områden för fiske utan även möjlighet att landa sin fångst och hantera sina redskap i hemmahamnar på ett praktiskt sätt. I detta arbete tas både hamn och havsområden med i planeringen. För vattenbruket är bra planerade områden ännu viktigare, områden med minimala konflikter och lämpliga för både ekologi och produktion. Utveckling av turistiska aktiviteter med koppling till både Vattenbruk och Fiske är ytterligare ett område som lyfts i detta arbete.

Kontaktperson är Carl Dahlberg, Projektledare 0768082260 (ej mellan 13 juni till 17 juli)

 

Hummer Bo Strand

Syftet med projekt Hummer Bo Strand är att skapa en utställning om hummer, anlägga ett hummerrev samt destinationsutveckla Södra Grötö och den omgivande skärgården i Sotenäs kommun. Detta skall göras för att främja kunskap om hummern och stärka dess livsbetingelser samt främja marin upplevelseturism. Utställningen kommer att vara såväl analog (trycksaker, vikväggar, inramade fotografier, roll-ups och banderoller) som digital (internet, sociala medier, rörlig bild och stillbild på digitala bildskärmar).

Projektet vill stärka besöksnäringen i Bohuslän, skapa reseanledningar och förbättra de upplevelser som finns.
Utställningen om hummer kommer ta tillvara och belysa vad som gjorts och vad som är det senaste inom havsbruk/hummerodling. Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för produktion av mat från havet på ett hållbart sätt.

Kontaktperson är Marcus Bertilsson, Ordförande 0707-605564

 

Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv

Ambitionen är att ta fram en pilotmodell för att bidra till en ökad hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela Sverige genom att lyfta fram natur- och kulturarvet med olika metoder i Sotenäs eftersom det är möjliga resurser för besöksnäringen samt utgör en viktigt grund för nytänkande, innovation och kunskap. Syftet är att göra fornlämningarna tillgängliga året om, med befintlig och ny teknik i brett samarbete med bland annat skolor och hembygdsföreningar samt arkeologer, för att kulturarvsberättelserna ska bli säljbara och därmed bevaras inför framtiden.

Med interaktiva metoder, som Augmented Reality, kan man visualisera kulturmiljöerna och bidra till att förhöja upplevelsen och förståelsen vilket kommer att vara en av de centrala delarna i projektet. De många historier och skrönor som kan hjälpa till att tolka kulturminnena kommer att fångas upp bl a genom intervjuer och återanvändas.
Inom Sotenäs kommun finns ett stort antal hällristningar, rösen, stenåldersboplatser m m som väntar på att bli framlyfta till allmänheten.

Kontaktperson är Helen Andersson, Projektledare 0706-663963

Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber ek för

Syftet med projektet är att samordna förvaltning, ekonomi, administration och underhåll av föreningarnas nät. Samordna upphandlingar, genomföra omvärldsanalyser och informera om förändringar i regelverket för nätägare. Skapa gemensamt system för nätdokumentation av föreningarnas nät. Erbjuda ett alternativ för de fiberföreningar som idag sköter allt ideellt.

Projektet ska skapa en webb baserad med funktion för administration där lagring av föreningarna dokumentation ingår.

Kontaktperson är Kjell-Åke Karlsson , Västfiber ek för  070-6327643

 

Återvinning av näringsämnen och rening av förorenat vatten för naturens kretslopp

Projektet avser att bygga, testa, verifiera och utvärdera ny teknik för rening av enskilda avlopp. Projektet ska skapa en betydligt billigare och mer miljövänlig metod för att rena avloppsvattnet i de idag för de cirka 500000 enskilda avlopp som idag saknar godkänd rening. Tekniken är mycket flexibel och anpassningsbar vilket innebär att den kan komplettera befintlig trekammarbrunn eller helt ersätta.

En reningslösning av den här typen har också stora miljömässiga vinster då den är fri från kemikalietillsatser och samtidigt skapar möjligheter att ta till vara kväveföreningar och fosforföreningar, samt minska metan och lustgasutsläpp. Utan dessa kemikalier blir slammet ”renare” och därmed bättre anpassat för användning i naturens kretslopp. En stor mängd mätningar, beräkningar och analyser har tidigare gjorts med lovande resultat. Projektet avser att testa reningstekniken på ett enskilt avlopp för att sedan kunna skala upp och anpassa tekniken för att kunna kommersialiseras och förankras vetenskapligt. Målet med projektet är att det skall leda fram till en etablerad försöksanläggning där labbskaleresultat testas och verifieras i fullskala, samt en konkret handlingsplan för nästa steg i utvecklingen mot en marknadsmässig produkt.

Kontaktperson är Bengt-Åke Karlsson, TB-lager 070-539115

 

Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras förutom av staten och kommunerna i området av EU:s Jordbruks – Social – Regional – samt Havs och Fiskerifonden. Privat-, ideell- och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området.