Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Underlag för planering och miljöklassning

Bohusläns vattenråd bjöd den 27 november in till ett möte om havsplanering i Uddevalla. Länsstyrelsen genom Ingela Isaksson, Jesper Adolfsson och Joakim Bratt visade upp de resurser i form av kartunderlag som fanns på ett antal olika ställen. Underlag som efterfrågades av kommunerna var: uppdateringar av riksintressen inkluderande marina värden, uppdaterade Natura 2000-planer, förorenade områden, naturtyper (HaV), översvämningskarteringar.

Länkar till GIS resurser:
https://www.havochvatten.se/underlag-havsplanering – HaV
http://gis.lst.se/lanskartor/ – Länsstyrelsen
http://lanstema.lst.se/ – Länsstyrelsen
Ytterligare lager ifrån exempelvis Samverkansplanen nås via Joakim Bratt – Lst.
http://www.geodata.se/ – GeoData
http://data.bshc.pro/ – Bathymetri (500*500m)
Sjöfartsverket skulle enligt uppgift ha strömdata eventuellt i samverkan med SMHI.
http://www.viss.lansstyrelsen.se/ -VISS

På eftermiddagen visade vattenmyndigheten upp miljöstatusklassningen för 2013. Denna görs var tredje år och resultatet var ganska oroväckande. Norra Bohusläns vatten uppnår fortfarande inte god status. Situationen är bättre (god-grön) längre ut i havet i Tanum och Strömstad där miljöstatus räknas som god medans vattnet närmast kusten och utanför Sotenäs och Lysekil räknas som måttlig (gul). Skillnaden ifrån 2009 års klassning är att det gula sprider sig lite norrut. Klassningen baseras på mätningar av bottenfauna, makroalger, klorofyll, fintrådiga alger, siktdjup, syre och näringsämnen.

I allmänhet kan sägas att kommunerna i Bohuslän har mycket gemensamt och ser värde i att lära och inspireras av varandra samt få gemensamt stöd av Länsstyrelsen.

/Carl